Sõiduautode deklareerimisega seotud muudatused alates 01.12.2014

Изменения, связанные с декларированием легковых автомобилей с 01.12.2014

Alates 1. detsembrist 2014 muudetakse käibemaksuseaduse mitmeid paragrahve. Muudatused on seotud ettevõtete poolt ostetavatelt sõiduautodelt ning nende tarbeks tehtud kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamisega.

С 1 декабря 2014 года изменяются некоторые статьи Закона о налоге с оборота. Изменения связаны с вычетом включенного налога с оборота, уплаченного предприятием при приобретении легкового автомобиля, и расходов, сделанных для такого автомобиля.

Lisaks sätestatakse käibemaksuseadusesse „sõiduauto» mõiste, millele hakkavad kehtima sisendkäibemaksu maha arvamise piirangud.

Также в законе о налоге с оборота устанавливается понятие «легковой автомобиль», в отношении которого будут действовать ограничения на вычет включенного налога с оборота.

Sõiduautoks käibemaksuseaduse tähenduses loetakse M1 kategooria sõidukit, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millele lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Sõiduauto mõiste sisustamisel tuleb lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõude ning nõuded varustusele“ lisast 5. Sõidukeid, mida tähistatakse G tähe lisamisega kategooria tähisesse, loetakse maastikuautodeks. Samas ei muuda G tähe lisamine sõiduki kategooriat ning ka juhul, kui sõiduki tehnilises passis on märgitud M1G, on tegemist sõiduautoga ehk M1 kategooria sõidukiga, mille puhul tuleb arvestada sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangutega.

В значение Закона о налоге с оборота легковым автомобилем считается автомобиль категории M1, полная масса которого не превышает 3500 килограммов, и у которого кроме места водителя не больше 8 посадочных мест. При определении понятия «легковой автомобиль» следует исходить из положения 5 постановления министра экономики и коммуникации № 42 от 13.06.2011 года „Требования к моторным транспортным средствам и к их прицепам и требования к оснащению». Транспортные средства, к обозначению категории которых добавляется буква G, считаются автомобилями-внедорожниками. В то же время прибавление буквы G не изменяет категорию автомобиля, соответственно, если в техническом паспорте указана категория M1G, то имеет место легковой автомобиль или автомобиль категории M1, в отношении которого следует учитывать ограничения при вычете включенного налога с оборота.

Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut soetamisel rakendatakse sõidukitele, mis soetatakse pärast 1. detsembrit 2014. Piirang tähendab eelkõige seda, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutamislepingu alusel kasutamisel saab sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50 protsenti. Samuti rakendub antud piirang sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuse saamisel, seda ka juhul, kui sõiduauto ise on soetatud enne 1. detsembrit 2014.

Sisendkäibemaksu piirangut ei kohaldata sõiduautode soetamisel juhul, kui sõiduauto soetatakse (sh kapitalirendi tingimustel) edasimüügi eesmärgil või antakse kasutuslepingu alusel teisele isikule kasutamiseks. Lisaks on tingimus, et maksukohustuslane peab tegelema sõiduautode kasutusse andmisega ning ta ei võta neid sõiduautosid muul otstarbel kasutusse, st neid sõiduautosid ettevõtte töötajad ega juhtkond ise ei võta kasutusele.

Sisendkäibemaksu piirangut ei kohaldata ka juhul, kui sõiduauto soetatakse peamiselt tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks või peamiselt õppesõiduks. Tingimuseks, et teenuse osutajal on ka vastavad load.

Muudetud on ka omatarbe mõistet sõiduautode osas. Omatarbena ei käsitata sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil, väljaarvatud sõiduautod, mida kasutatakse tasu eest korraldatavaks sõitjateveoks ning õppesõiduks. Antud juhul ei ole vahet, millal sõiduauto soetati: kas enne või pärast 1. detsembrit 2014.

Seega ei deklareerita ja ei maksustata käibemaksuga sõiduautode kasutamist ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel. Tasu eest korraldatava sõitjateveo, õppesõidu või muu kategooria sõiduautode kasutamisel ka erasõitudeks, leitakse omatarbe maksustatav väärtus üldistel alustel vastavalt käibemaksuseaduse § 12 lõikele 6. Mitte ühelgi juhul ei ole sõiduauto omatarbe maksustamine seotud erisoodustuse hinnaga tulumaksuseaduse mõistes.

Kui sõiduki soetamiselt on sisendkäibemaks maha arvatud täies ulatuses, kuna sõiduautot kasutatakse eranditult ettevõtluse tarbeks, siis sellise sõiduki kasutamisel eratarbeks ei maksustata enam omatarvet. Pärast 1. detsembrit 2014 soetatud sõidukite puhul rakenduvad käibemaksuseaduse § 30 lõikes 7 sätestatud reeglid.

Lisaks juhime tähelepanu sellele, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto (v.a tasu eest korraldatav sõitjatevedu ja õppesõit) tasu eest kasutada andmisest maksukohustuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrolliorgani liikmele ei teki käivet ning tegemist on sõiduauto kasutamisega ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel.

Maksuhalduri teavitamiseks kasutusel olevatest sõiduautode arvu ning nende tarbeks tehtud kulude osas on alates 1. detsember 2014 kehtival käibedeklaratsioonil vastavad lahtrid 5.3 ja 5.4.

Sisendkäibemaksu ümberarvestus vastavalt rahandusministri 30. märtsi 2004 määrusele nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord“.

Määrusega on sätestatud põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus viie aasta jooksul alates põhivara soetamisest.

Alates 01. detsember 2014 täiendatakse määruse paragrahvi 2 lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuseks loetakse 50%, arvestades käibemaksuseaduse § 29 lõikes 4 ja § 30 lõikes 4 sätestatud erisusi.“

ja lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on „Käibemaksuseaduse“ § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis korrigeerimise perioodi viienda kalendriaasta lõpus või selle sõiduauto võõrandamise kuul, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul, korrigeeritakse sõiduauto sisendkäibemaksu arvestades kogu korrigeerimise perioodi lähtudes sõiduauto maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest. Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on „Käibemaksuseaduse“ § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis sellisel juhul ei pea maksukohustuslane sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeerima igal kalendriaastal enne korrigeerimise perioodi lõppu või selle sõiduauto võõrandamise kuud.“

Sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeerimise aluseks on käibemaksuseaduse § 30 lõige 5. Käibemaksuseaduse § 30 lõikes 7 on sätestatud erinorm sõiduautode ja nende tarbeks tehtud soetuste sisendkäibemaksu mahaarvamise korrigeerimiseks kahe aasta jooksul. Samas ei välista erinorm käibemaksuseaduse § 32 alusel sätestatud põhivara korrigeerimist viie-aastase korrigeerimise perioodi jooksul.

NÄITED

50% sisendkäibemaksu mahaarvamine

1. Sõiduauto ostetakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks on sellelt 4000 eurot. Auto võetakse kasutusele ettevõtluses ja isiklikeks sõitudeks ning arvatakse maha 50% sisendkäibemaksu ehk 2000 eurot. Sõiduauto võõrandatakse aprillis 2017 hinnaga 15 000 eurot + käibemaks 3000 eurot.

Esimeseks soetamise aastaks loetakse 2014 ja viimaseks kasutusaastaks 2017. Nende kolme aasta jooksul on sisendkäibemaksu õigus maha arvata 50% ehk 2000 / 5 x 3 = 1200 eurot.

Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks.

2017/2018 eest on õigus maha arvata sisendkäibemaksu 100% ehk 4000 / 5 x 2 = 1600 eurot.

Korrigeerimise tulemusena on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 2800 eurot (1200 + 1600). Sõiduauto soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 2000 eurot, seega 2017 aprilli eest esitavas käibedeklaratsioonis on õigus maha arvata täiendavalt sisendkäibemaksu 800 eurot, mis deklareeritakse täpsustuste lahtris 11.

2. Sõiduauto soetatakse jaanuaris 2015 hinnaga 10 000 eurot, käibemaks on sellelt 2000 eurot. Auto võetakse kasutusele ettevõtluses ja erasõitudeks ning sisendkäibemaksu arvatakse maha 50% ehk 1000 eurot. Auto võõrandatakse 2018 hinnaga 4000 eurot + käibemaks 800 eurot. Esimeseks kasutusaastaks loetakse 2015 ja viimaseks kasutusaastaks 2018. Sõiduautot kasutatakse kõigil aastatel nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks. Kuna võõrandatava sõiduauto maksustatav väärtus on väiksem kui ½ vara soetusmaksumusest, ei võeta sisendkäibemaksu korrigeerimisel järelejäänud perioodi arvesse (määruse nr 39 lõige 7). Seega sisendkäibemaksu korrigeerimist sõiduauto võõrandamisel ei tehta.

3. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks on sellelt 4000 eurot. Auto võetakse kasutusele ettevõtluses ja erasõitudeks ning sisendkäibemaksu arvatakse maha 50% ehk 2000 eurot. Auto võõrandatakse 2019, seega pärast 5 aasta perioodi lõppemist.

Autot kasutatakse järgmiselt: 2014 nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks, 2015/2016 ainult ettevõtluses, 2017/2018 nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks.

2014 detsember:
2014 aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot x 50% = 400 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000 / 5 = 400 eurot. Ümberarvestust ei tehta.

2015 detsember:
2015 aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000 / 5 = 400 eurot. Seega saab lisaks maha arvata 400 eurot, mis kajastatakse 2015 detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2016 detsember:
2016 aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000 / 5 = 400 eurot. Seega saab lisaks maha arvata 400 eurot, mis kajastatakse 2016 detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2017 detsember:
2017 aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot x 50% = 400 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000 / 5 = 400 eurot. Ümberarvestust ei tehta.

2018 detsember:
2018 aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot x 50% = 400 eurot. Sisendkäibemaksu arvati maha iga aasta kohta 2000 / 5 = 400 eurot. Ümberarvestust ei tehta.

Sisendkäibemaksu korrigeerimise periood lõpeb 2018. aastal. Seega 2019, kui sõiduauto võõrandatakse, ei tehta enam ümberarvestusi.

4. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Maksustatava käibe osakaal on 2015. aastal 70% kogukäibest. Ettevõtte kasutab proportsionaalset mahaarvamismeetodit.

Sõiduauto ostetakse jaanuaris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 50% ehk 2000 eurot, kuna hakatakse tegema ka erasõite. Esialgne prognoos oli, et hakatakse kasutama üksnes maksustatava käibe tarbeks. Ühe aasta kohta arvati maha 400 eurot (2000 / 5). Aastatel 2015–2018 kasutatakse sõiduautot nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks ning võõrandatakse 2018 oktoobris hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot.

2015 detsember:
tegeliku kasutuse järgi on sisendkäibemaksu õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% x 70% (maksustatava käibe osakaal) = 280 eurot. Maha oli arvatud selle aasta eest 400 eurot, seega tagastada tuleb 120 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2016 detsember:
maksustatava käibe osakaal on 40% kogukäibest. Sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% x 40% (maksustatava käibe osakaal) = 160 eurot. Maha oli arvatud 400 eurot, seega kuulub tagastamisele 240 eurot, mis deklareeritaks käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2017 detsember:
maksustatavat käivet sellel aastal ei olnud. Sisendkäibemaksu ei ole õigus maha arvata, seega tuleb tagastada mahaarvatud käibemaks 400 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000 / 5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 400 x 2 = 800 eurot, täiendavalt saab maha arvata kokku mõlema aasta eest 800 eurot, mis kajastatakse 2018 oktoobri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

5. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Maksustatava käibe osakaal on 2015 aastal 30% kogukäibest. Ettevõtte kasutab proportsionaalset mahaarvamismeetodit.

Sõiduauto ostetakse veebruaris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 600 eurot järgmise arvestuse järgi: 4000 x 50% = 2000 eurot, kuna hakatakse tegema ka erasõite ja sellest 30% vastavalt maksustatava käibe osakaalule. Viie aasta korrigeerimise perioodi lõikes arvati maha iga aasta kohta 120 eurot (600/5).

Aastatel 2015–2018 kasutatakse sõiduautot nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks ning võõrandatakse 2018 oktoober hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot.

2015 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% x 30% = 120 eurot Maha oli arvatud selle aasta eest 600 / 5 = 120 eurot, seega sisendkäibemaksu korrigeerimist ei tule teha.

2016 detsember:
maksustatava käibe osakaal on 40% kogukäibest. Sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% x 40% (maksustatava käibe osakaal) = 160 eurot. Sisendkäibemaksu oli maha arvatud aasta kohta 120 eurot, seega täiendavalt saab maha arvata 40 eurot (160 — 120) mis deklareeritaks käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2017 detsember:
maksustatavat käivet sellel aastal ei olnud. Sisendkäibemaksu ei ole õigus maha arvata, seega tuleb tagastada selle aasta eest soetamisel mahaarvatud käibemaks 120 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000 / 5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 120 x 2 = 240 eurot, täiendavalt saab maha arvata kokku mõlema aasta eest 1360 eurot, mis kajastatakse 2018 oktoobri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

6. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Maksustatava käibe osakaal on 2015. aastal 50% kogukäibest. Ettevõte kasutab proportsionaalset mahaarvamismeetodit.

Sõiduauto ostetakse veebruaris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha 1000 eurot järgmise arvestuse järgi: 4000 x 50% = 2000 eurot, kuna plaaniti teha ka erasõite ja sellest 50% vastavalt maksustatava käibe osakaalule. Viie aasta korrigeerimise perioodi lõikes arvati maha iga aasta kohta 200 eurot (1000 / 5).

Aastatel 2015–2016 kasutatakse sõiduautot nii ettevõtluses kui ka erasõitudeks, 2017–2018 kasutatakse sõiduautot üksnes ettevõtluses ning võõrandatakse 2018 oktoobris hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot.

2015 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% x 50% = 200 eurot. Maha oli arvatud selle aasta eest 1000/5 = 200 eurot, seega sisendkäibemaksu korrigeerimist ei tule teha.

2016 detsember:
maksustatava käibe osakaal on 40% kogukäibest. Sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% x 40% (maksustatava käibe osakaal) = 160 eurot. Sisendkäibemaksu oli maha arvatud aasta kohta 200 eurot, seega tuleb tagastada 40 eurot (200 — 160) mis deklareeritaks käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2017 detsember:
maksustatavat käivet sellel aastal ei olnud. Erasõite ei tehtud. Üksnes maksuvaba käibe puhul ei ole õigust sisendkäibemaksu maha arvata, seega tuleb tagastada selle aasta eest soetamisel mahaarvatud käibemaks 200 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000 / 5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 200 x 2 = 400 eurot, täiendavalt saab maha arvata kokku mõlema aasta eest 1200 eurot, mis kajastatakse 2018 oktoobri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

100% sisendkäibemaksu mahaarvamine

1. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust, kokku 4000 eurot. Autot kasutatakse 100% ettevõtluses kahe aasta jooksul detsember 2014 – november 2016. Käibemaksuseaduse § 30 lõikes 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta (24 kuud) jooksul üksnes ettevõtluses on täidetud.

Perioodil detsember 2016 kuni detsember 2018 kasutatakse sõiduautot ka eratarbes. Auto müüakse 2019 hinnaga 15 000 eurot + 3000 eurot käibemaks.

Seega tehakse põhivaralt mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimine järgnevalt.

2014/2015 detsember ümberarvestust ei tehta, kuna sõiduk oli kasutuses üksnes ettevõtluses, õigus oli maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot, kahe aasta eest kokku 1600 eurot.

2016 detsember:
2016. aasta eest on sisendkäibemaksu maha arvatud 4000 / 5 = 800 eurot. Ühel kuul ehk detsember 2016 kasutati ka erasõitudeks, seega 800 / 12 = 67 eurot x 50% = 33 eurot tuleb tagastada ja deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2017 detsember
2017. aasta kohta on sisendkäibemaksu maha arvatud 4000 / 5 = 800 eurot. Kuna kasutati ka eratarbeks, siis oli õigus maha arvata 50% 800 = 400 eurot. Tagastamisele kuulub 400 eurot, mis deklareeritakse detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 detsember
2018. aasta kohta on sisendkäibemaksu maha arvatud 4000 / 5 = 800 eurot. Kuna kasutati ka eratarbeks, siis oli õigus maha arvata 50% 800 = 400 eurot. Tagastamisele kuulub 400 eurot, mis deklareeritakse detsembri eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

Võõrandamise aastal 2019 enam ümberarvestust ei tehta, kuna põhivara viie aastane korrigeerimise periood lõppes 2018.

2. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot). Autot hakatakse kasutama 100% ettevõtluses. 2016 aprillis kuni võõrandamiseni hakati konkreetse autoga tegema ka erasõite. Sõiduk võõrandatakse veebruaris 2018. Käibemaksuseaduse § 30 lõikes 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses ei ole täidetud.

Vastavalt käibemaksuseaduse § 30 lõikele 7 tuleb sisendkäibemaksu esimene ümberarvestus teha 2016 aprillikuu käibedeklaratsioonis arvestades 24-kuulist perioodi. 24 kuulisest perioodist oli 100% mahaarvamise õigusega 16 kuuline periood ning 50% mahaarvamise õigusega 8 kuuline periood.

2016 aprill:
4000 / 24 = 166.67 eurot x 16 = 2666.67 eurot
166.67 eurot x 8 = 1333.36 x 50% = 666.68 eurot

Seega oli esimese kahe aasta jooksul õigus sisendkäibemaksu maha arvata kokku 3333.35 eurot (2666.67+666.68). Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 4000 eurot, seega 666.65 eurot tuleb tagastada ja deklareeritakse aprillikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10.

Sõiduk võõrandatakse 2018 veebruar, seega tehakse põhivaralt mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimine veebruari käibedeklaratsioonis

2018 veebruar korrigeeritakse järgmiselt (5 kalendriaasta korrigeerimine):
2014 kasutati üksnes ettevõtluse tarbeks, seega 4000/5 = 800 eurot õigus maha arvata;
2015 kasutati üksnes ettevõtluse tarbeks, seega 4000/5 = 800 eurot õigus maha arvata;
2016 kasutati kolm kuud ettevõtluse tarbeks ja edaspidi erasõitudeks, seega 4000/5 = 800/12 = 66.66eurot.
3 x 66.66 = 200 eurot
9 x 66.66 x 50% = 300 eurot
Kokku õigus maha arvata 500 eurot.
2017 kasutati nii ettevõtluse tarbeks kui ka erasõitudeks, seega 4000/5 = 800 x 50% ehk 400 eurot õigus maha arvata.

2018 on võõrandamise aasta, mis loetakse sõiduauto kasutamiseks üksnes maksustatava käibe tarbeks, seega 4000 / 5 = 800 eurot õigus maha arvata.

Kokku oli õigus viie aasta jooksul maha arvata: 800 + 800 + 500 + 400 + 800 = 3300 eurot. Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 3333.35 eurot, seega tuleb tagastada 33.35 eurot, mis deklareeritakse sõiduauto võõrandmise kuu ehk veebruari 2018 eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

3. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot ja soetamisel arvatakse maha 100% sisendkäibemaksust (4000 eurot). Auto võõrandatakse veebruar 2019. Sõidukit kasutatakse 100% ettevõtluses, välja arvatud juuli 2015, juuli 2016 ja juuli/august 2018, kus sõidukiga tehti ka erasõite.

Kuna sõidukiga hakati erasõite tegema juba enne kahe aasta möödumist, tuleb esimene sisendkäibemaksu ümberarvestus käibemaksuseaduse § 30 lõike 7 alusel teha juuli 2015 käibedeklaratsioonis arvestades 24 kuulist perioodi, millest kasutati järjestikuselt 7 kuud ettevõtluses ning 17 kuulisel perioodil on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

2015 juuli: 4000/24 = 166.67 eurot x 7 = 1166.69 eurot
166.67 eurot x 17 = 2833.39 x 50% = 1416.69 eurot

Seega oli õigus kahe esimese aasta jooksul sisendkäibemaksu maha arvata kokku 2583.38 eurot (1166.69 + 1416.69). Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 4000 eurot, seega tuleb tagastada 1416.61 eurot, mis deklareeritakse juulikuu eest esitatavas käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 detsember korrigeeritakse järgmiselt (5 kalendriaasta korrigeerimine):
2014 kasutati üksnes ettevõtluses, seega 4000/5 = 800 eurot
2015 kasutati juulikuus erasõitudeks, seega ühe kuu ulatuses on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 50%.
4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot x 50% = 33.33, kokku selle aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 800 — 33.33 = 766.67 eurot
2016 kasutati juulikuus erasõitudeks, seega ühe kuu ulatuses on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 50%.
4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot x 50% = 33.33, kokku selle aasta eest õigus sisendkäibemaksu maha arvata 800 — 33.33 = 766.67 eurot
2017 kasutati üksnes ettevõtluses, seega 4000/5 = 800 eurot
2018 kasutati juulis/augustis erasõitudeks, seega kahe kuu ulatuses on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus 50%.
4000/5 = 800/12 = 66.66 eurot x 50% = 33.33x 2, kokku selle aasta eest on sisendkäibemaksu õigus maha arvata 800 — 33.33 — 33.33 = 733.34 eurot

Kokku oli õigus sisendkäibemaksu maha arvata 3866.67 eurot (800+766.67+766.67+ 800+733.34). Arvestades juulis 2015 tehtud tagasimakset, on sisendkäibemaksu maha arvatud 2583.38 eurot.

Seega 2018 detsembri eest esitavas käibedeklaratsioonis on õigus maha arvata täiendavalt sisendkäibemaksu 1283.32 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11.

2019, kui sõiduauto võõrandatakse, on 5 aasta ümberarvestusperiood juba lõppenud, seega võõrandamise kuul enam ümberarvestust ei tehta.

4. Ettevõttel on nii maksuvaba kui ka maksustatav käive. Ettevõtte kasutab otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodit. Sõiduautot kasutatakse 2015–2016 üksnes maksustatava käibe tarbeks (otsearvestus). 2017–2018 kasutatakse sõiduautot ka maksuvaba käibe tarbeks, proportsionaalne arvestus, kus maksustatava käibe osakaal on 70% kogukäibest.

Erasõite ei tehta mitte ühelgi aastal. Seega käibemaksuseaduse § 30 lõikes 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses on täidetud.

Sõiduauto ostetakse oktoobris 2015 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks sellelt 4000 eurot. Soetamisel arvati sisendkäibemaksu maha otsearvestusmeetodil 100% ehk 4000 eurot. Ühe aasta kohta arvati maha 800 eurot (4000 / 5). Aastatel 2015–2018 kasutatakse sõiduautot üksnes ettevõtluses ning võõrandatakse 2018 oktoobris hinnaga 10 000 eurot, käibemaks 2000 eurot. Aastatel 2017–2018 võeti sõiduk kasutusele ka maksuvaba käibe tarbeks.

2015 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot. Maha oli arvatud selle aasta eest 800 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

2016 detsember:
sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot. Maha oli arvatud 800 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

2017 detsember:
sõidukit kasutati ka maksuvaba käibe tarbeks, seega oli õigus sisendkäibemaksu maha arvata 4000 / 5 x 70% = 560 eurot. Maha oli arvatud 800 eurot, seega tuleb tagastada mahaarvatud käibemaksu 240 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2018 oktoober:
tehakse lõplik sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sõiduauto võõrandamise aasta ja sellele järgnev aasta, kui viie aastase perioodi viimane aasta, loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Seega on õigus kahe aasta lõikes maha arvata 100% sisendkäibemaksu ehk 4000 / 5 = 800 x 2, kokku 1600 eurot. Maha oli arvatud nende kahe aasta eest 800 x 2 = 1600 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

5. Sõiduauto soetatakse detsembris 2014 hinnaga 20 000 eurot, käibemaks 4000 eurot. Ettevõttel on nii maksustatav kui ka maksuvaba käive ning kasutab proportsionaalse mahaarvamise segameetodit. Sisendkäibemaksu arvati maha vastavalt 2014 kujunenud proportsioonile ehk 70% x 4000 = 2800 eurot ehk 560 eurot iga aasta kohta viie aasta arvestuses.

Maksustatava käibe osakaal kogu käibes oli 2014. aastal 70%, 2015. aastal 60%, 2016. aastal 80% ning 2017. ja 2018. aastal 40%. Aastatel 2014–2015 kasutatakse autot 100% ettevõtluses. 2016. a aprillis kuni võõrandamiseni hakati autoga tegema ka erasõite. Sõiduk võõrandatakse veebruaris 2018. Seega käibemaksuseaduse § 30 lõikes 7 sätestatud nõue kasutada sõiduautot vähemalt kahe aasta jooksul üksnes ettevõtluses ei ole täidetud.

2014 detsember:
2014 tegelik maksustatava käibe osakaal kogukäibest 70% ning sisendkäibemaksu oli õigus maha arvata ja arvati ka maha 560 eurot, seega sisendkäibemaksu ei korrigeerita.

2015 detsember:
2015 tegelik maksustatava käibe osakaal kogukäibest 60%, sisendkäibemaksu oli õigus maha arvata 4000 / 5 x 60% = 480 eurot, seega tuleb juurde maksta 80 eurot, mis deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 10.

2016 aprillis hakati tegema ka erasõite, vastavalt käibemaksuseaduse § 30 lõikele 7 tuleb sisendkäibemaksu ümberarvestus teha 2016 aprillikuu käibedeklaratsioonis arvestades 24-kuulist perioodi. 24 kuulisest perioodist oli 100% mahaarvamise õigusega (arvestamata maksuvaba käivet) 16 kuuline periood ning 50% mahaarvamise õigusega (arvestamata maksuvaba käivet) 8 kuuline periood.

2016 aprill:
Ühe kuu lõikes kujunes mahaarvatavaks sisendkäibemaksuks 4000 / 24 = 166.67 eurot. Sisendkäibemaksu ümberarvestusel võetakse arvesse ka maksuvaba käive.
2014 on maksustatava käibe osakaal 70%, seega detsember 2014 eest oli õigus maha arvata 70% x 166.67 = 116.67 eurot
2015 on maksustatava käibe osakaal 60%, seega jaanuar–detsember, kokku 12 kuud oli õigus maha arvata 60% x (12 x 166.67) = 1200 eurot.
2016 on maksustatava käibe osakaal 80%, seega jaanuar–märts, kokku 3 kuud oli õigus maha arvata 80% x (3 x 166.67) = 400 eurot.

Kokku oli 16 kuu jooksul õigus maha arvata sisendkäibemaksu 1716.67 eurot (116.67 + 1200 + 400).
Sõiduautoga hakati tegema omasõite alates 2016 aprill kuni sõiduauto võõrandamiseni, ehk 8 kuud 24 kuulisest perioodist, s.t aprill 2016 – november 2016. Arvestades maksustatava käibe osakaalu kogukäibest (80%) oli sisendkäibemaksu õigus maha arvata 80% x (8 x 166.67 x 50%) = 533.34.

Kokku oli 24 kuulise perioodi jooksul õigus maha arvata sisendkäibemaksu 2250 eurot (1716.67 + 533.34). Sisendkäibemaksu oli maha arvatud 2720 (2800 — 80) eurot, seega aprillikuu käibedeklaratsiooni lahtris 10 tuleb deklareerida tagasi makstav käibemaks 470 eurot (2720 — 2250).

Lõplik sisendkäibemaksu ümberarvestus tehakse sõiduauto võõrandamise kuul ehk veebruaris 2018, mis on ühtlasi viie aastase perioodi viimane aasta.

2014 oli õigus maha arvata 4000 / 5 x 70% = 560 eurot, maha oli arvatud 560 eurot.

2015 oli õigus maha arvata 4000 / 5 x 60% = 480 eurot, maha oli arvatud 480 eurot.

2016 oli õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% (erasõidud) x 80% (maksustatav käive) = 320 eurot. Maha oli arvatud kokku 560 — 470 = 90 eurot, seega täiendavalt maha arvatav 230 (320 — 90) eurot.

2017 oli õigus maha arvata 4000 / 5 x 50% (erasõidud) x 40% (maksustatav käive) = 160 eurot. Maha oli arvatud 560, seega tuleb tagasi maksta 400 eurot.

2018 on sõiduauto võõrandamise aasta loetakse kasutamiseks üksnes ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks. Sisendkäibemaksu oli õigus maha arvata 4000 / 5 = 800 eurot. Maha oli arvatud 560 eurot. Seega täiendavalt saab maha arvata 800 — 560 = 240 eurot.

2018 veebruar käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11 deklareeritakse 70 eurot (230 — 400 + 240).

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Sõiduauto soetamine pärast 01.12.2014

1) Kui reisijate veoga tegelev ettevõte ostab endale väikse bussi 8+1 kohta (kategooria siiski M1), kas siis läheb see ka n-ö firmaauto alla?

Kui reisijateveoga tegelev ettevõte ostab pärast 01.12.2014 väikese bussi kategoorias M1 ja bussi ei kasutata isiklikeks sõitudeks, saab nii bussi soetamisel kui ka selle tarbeks tehtud kuludelt maha arvata sisendkäibemaksu 100%. Kui selle bussiga hakatakse ikkagi tegema oma isiklikke sõite enne kahe aasta möödumist bussi soetamisest, tuleb teha mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimine. Sellel kuul, kui tehti isiklikke sõite, saab selle bussiga seotud kuludelt maha arvata vaid 50% sisendkäibemaksu.

2) Kuidas toimub käibemaksu maha arvamine sõiduauto soetamisel, kui sõiduauto müüakse kolmandale isikule 4–6 kuud pärast sõiduauto soetust (proovisõidukid), lisades kolmandale isikule müügil 20% käibemaksu. Kas 50% või kasutan proportsiooni vastavalt ettevõtluses kasutada olnud ajale?

Kui sõiduauto soetatakse pärast 01.12.2014 müügieesmärgil, lahutatakse maha sisendkäibemaks 100% ja sõidukiga tehakse proovisõite, kuid ei kasutata isiklikeks sõitudeks, siis saab sõiduki kasutamist lugeda 100% ettevõtluse tarbeks. Kui sisendkäibemaks on 100% maha arvatud ja esimese 24 kuu jooksul hakatakse tegema ka isiklike sõite, tuleb teha mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvestus (vt näited kodulehel).

Kui sõiduauto võõrandatakse samal aastal, kui soetatakse ja sõiduki soetamisel on sisendkäibemaksu maha arvatud vähem kui 100%, siis saab teha võõrandamise kuul sisendkäibemaksu korrigeerimine. Korrigeerimisel saab maha arvata ka selle sisendkäibemaksu, mis soetamisel jäi maha arvamata. Tulemus deklareeritakse käibedeklaratsiooni täpsustuste lahtris 11 „Enammakstud käibemaks“.

Kui sõidukit kasutati ka erasõitudeks ja seetõttu arvati sõiduki kuludelt maha sisendkäibemaksu 50% ulatuses, siis kulude osas korrigeerimisi ei tehta.

3) Ettevõte ostab ühendusesiseselt sõiduauto, millele kohaldatakse 50% suurust sisendkäibemaksu maha arvamist. Palun näidet käibemaksuarvestusest sõiduki ostuarve kajastamisel (pöördmaksustamisest).

Euroopa Liidust sõiduauto soetamisel näidatakse maksustatav väärtus käibedeklaratsiooni lahtris 1, käibemaksusumma lahtris 4 ja mahaarvatav sisendkäibemaks lahtris 5. Mahaarvatav käibemaks on sõiduautode puhul 50% lahtris 4 näidatust. Infolahtritest tuleb täita lahtrid 5.2, 5.4, 6 ja 6.1.

4) Kas käibemaksu mahaarvamise piirang kulude osas kehtib ainult neile autodele, mis soetatud peale novembrit, või ka varem soetatud ja kasutuses olevate M1 autode puhul?

Sisendkäibemaksu ümberarvestus tuleb teha ainult sellele sisendkäibemaksu osale, mille mahaarvamise õigus oli detsembrikuu käibedeklaratsioonis.

2. Sõiduauto kuludelt sisendkäibemaksu maha arvamine

1) Kas seadusemuudatus kehtib ka varasemalt ettevõttesse soetatud autodele ja kas varem soetatud sõiduauto kasutamisest peab MTA-d teavitama? Kuidas sel juhul toimub kütuse ja remondi jne. kulusse kandmine? Ka 100%? Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine toimub proportsiooni järgi.

Käibemaksu mahaarvamise piirang sõidukite kuludele kehtib kõikidele sõidukitele, mida kasutatakse nii ettevõtluses kui ka isiklikeks sõitudeks, sõltumata soetamise ajast.

Sõiduauto enda soetamiselt sisendkäibemaksu mahaarvamisel on oluline, millal sõiduk soetatakse. Kui sõiduauto on soetatud enne 1.12.2014, siis soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu osas ümberarvestust ei tehta.
Pärast 1. detsembrit soetatud sõidukilt saab maha arvata 50% sisendkäibemaksu (kui tehakse erasõite) ja maha arvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisele kehtivad uued reeglid.

MTA teavitamiseks on alates 1. detsembrist kehtival käibedeklaratsioonil vastavad lahtrid 5.3 ja 5.4.

Kui sisendkäibemaksu mahaarvamine toimub proportsionaalselt ja tegemist on sõidukitega, mida kasutatakse ka erasõitudeks, siis vähendatakse mahaarvatavat sisendkäibemaksu (50%) vastavalt maksuvaba käibe proportsioonile.

2) Kui firma sõiduauto sattub liiklusõnnetusse, siis vastavalt meie kindlustusfirma seletustele nemad hüvitavad meile kahjumi ilma käibemaksuta, mille meie peaksime ise kinni maksma autoremondi firmale. Kui liikluskindlustuses oli süüdi teine liikleja, kas sel juhul on võimalik arvesse võtta remondi eest tasutud käibemaks täies ulatuses? Kui mitte, siis see ei ole ju õiglane, sest süüdi oli ju teine pool mitte meie.

Kas kindlustusfirma hüvitab kahju koos käibemaksuga või ilma, see sõltub kindlustusvõtja ja kindlustusandja sõlmitud kindlustuslepingutest ning võimalikest kokkulepetest. Sisendkäibemaksu 100% mahaarvamise õigus remondi eest tasutud summast on võimalik üksnes juhul, kui teete arve edasi koos käibemaksuga süüdiolevale poolele. Samas tekib kohustus tasuda ära arvel näidatud käibemaks ka juhul, kui teine pool keeldub maksmast.

3) Autode müügi ja remondiga tegelev ettevõte soetab proovisõidu- ja asendusautosid lühiajaliste kasutusrendi lepingutega ja pakub neid samal ajal aktiivselt müügiks. Lepingu esimeselt osamakselt (10–20% sõiduki soetushinnast) küsitakse tagasi 100% sisendkäibemaksust. Oletame, et ühe autoga tehakse teisel kuul erasõite, seega rendimakselt ja muudelt autoga tehtud kulutustelt küsitakse tagasi 50% sisendkäibemaksust. Kolmandal kuul leitakse autole ostja, liisingleping lõpetatakse ja auto müüakse kliendile. Kas selle näite puhul võib nii esimest kui ka teist rendi osamakset käsitleda kui kasutuskulu (summad erinevad üle 10 korra), mille maksuarvestus on kuupõhine? Kas lepingu lõpetamise momendil on vaja teha mingeid korrigeerimisi?

Kui sõidukeid soetatakse kasutusrendi tingimustel, siis käibemaksuseaduse mõistes ostetakse teenust. See tähendab, et ka esimese osamakse puhul on tegemist teenusega. Teenuse arvetelt, kaasaarvatud esimene osamakse, saab sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt sellele, kuidas konkreetset sõidukit vastaval maksustamisperioodil kasutati. Kui erasõite ei tehtud, siis saab maksustamisperioodi arvetelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu. Kui tehakse ka erasõite, siis sellel maksustamisperioodil sõiduauto tarbeks soetatud teenuste arvetelt saab maha arvata 50%.

Kasutusrendi tingimustel sõiduki soetamisel ja selle edasi võõrandamise korral, ei tule käibemaksuseaduse alusel teha korrigeerimisi.

4) Kas käibemaksu mahaarvamise piirang kulude osas kehtib ainult neile autodele, mis soetatud peale novembrit, või ka varem soetatud ja kasutuses olevate M1 autode puhul?

Käibemaksupiirang sõidukite kuludele kehtib kõikidele sõidukitele, mida kasutatakse nii ettevõtluses kui ka isiklikeks sõitudeks, sõltumata sõiduki soetamise ajast.

Sõiduauto enda soetamiselt sisendkäibemaksu mahaarvamisel on oluline, millal sõiduk soetatakse. Kui sõiduauto on soetatud enne 01.12.2014, siis soetamisel tasutud sisendkäibemaksu osas ümberarvestust ei tehta. Pärast 1. detsembrit soetatud sõidukilt maha arvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisele kehtivad uued reeglid, st kui sõiduki soetamisel on sisendkäibemaksu 100% mahaarvatud, peab sõiduk olema üksnes ettevõtluse tarbeks kasutusel 24 kuud, välja arvatud sõiduki võõrandamisel enne nimetatud tähtaega.

5) Ettevõtte sõiduautodega tehakse ka erasõite, peetakse sõidupäevikut. Erasõitude osakaal kuude lõikes on erinev: ühel kuul 30%, teisel kuul 80%. Millise proportsiooni järgi võib käibemaksu tagasi küsida? Kas seda proportsiooni peab kuu lõikes jälgima või on see mingi perioodi keskmine? Või võib hoolimata erasõitude osakaalust ikkagi 50% käibemaksu tagasi küsida?

Ei ole oluline see, kuipalju erasõite tehakse. Sisendkäibemaksu saab maha arvata ikkagi ainult 50% eeldusel, et ettevõttel puudub maksuvaba käive.

6) Ettevõttes on kehtestatud kord, et müügiisikud ei tee erasõite. Sõidupäevikud on elektroonilised. Käibemaksu on sõiduauto kuludelt arvestatud 100%. Nüüd aga on tekkinud olukord, kus kuu lõpus selgub, et müügiisik on reeglit rikkunud ja siiski sooritanud 7 kilomeetrit erasõitu. Seni on töötaja selle ettevõttele hüvitanud, aga kuidas sellisel juhul käibemaksu osas käituda?

Kui maksustamisperioodil on tehtud erasõite (kas lubatult või mittelubatult), saab sellel maksustamisperioodil sõiduauto kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata ainult 50%. Kui käibedeklaratsioon on juba esitatud, tuleb deklaratsiooni parandada Kui auto on soetatud peale 1.detsembrit ja sõiduauto soetamiselt on sisendkäibemaksu maha arvatud 100%, tuleb korrigeerida nimetatud kuul ka sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu. Kui järgmisel maksustamisperioodil erasõite ei tehta, saab kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata 100%.

7) Firma kasutab sõiduautot ainult ettevõtluse tarbeks ja erasõite ei tee. Sõiduautol on GPS ja tehtud sõitude kohta peetakse sõidupäevikut, öine parkimine toimub firma territooriumil. Kas sel juhul võib küsida 100% käibemaksu tagasi kütuse, remondi jne kuludelt, kui 100% sõite on tehtud ettevõtluse tarbeks? Kas peab ka MTA-d teavitama?

Jah, kui firma tegevus ei sisalda maksuvaba käivet ning kehtestatud korrast tegelikult ka kinni peetakse. MTA teavitamine toimub alates detsember 2014 eest esitataval käibedeklaratsioonil, lahtrites 5.3 ja 5.4.

8) Kas odomeetri alusel täidetav sõidupäevik on piisav alus tõendamiseks, et erasõite pole või peavad olema tingimata GPS-i andmed tõendamiseks?

Käibemaksuseadus ei kehtesta konkreetseid tõendamise nõudeid, seega GPS ei ole kohustuslik. Kontrollimisel vaatab maksuhaldur seda, millised nõuded/eeskirjad ettevõte ise oma sõiduautode kasutamisele on seadnud ja kuidas nendest kinnipidamist jälgitakse. Sõidupäeviku kasutamisel tuleb sinna lisaks odomeetri näidule märkida ka sõidu eesmärk ning kui muud asjaolud (ettevõte tegevuse iseloom, tankimiste andmed jne) ei tekita kahtlusi, et sõidupäeviku andmed võiksid olla valed, siis aktsepteeritaksegi sõidupäevikusse kirja pandut.

9) Firmal on müügiesindajad üle Eesti erinevates piirkondades. Töökoht on kodukontor ja auto pargitakse kodus. Sõitude kohta peetakse päevikut, erasõite ei tehta. Kas see on aktsepteeritav 100% ettevõtluse kulu?

Kui tegu on ettevõttele kuuluva sõiduautoga ning tõesti erasõite ei tehta, saab sisendkäibemaksu maha arvata 100%. Aga näiteks juhul, kui müügiesindaja peres rohkem autosid pole, tema kodukontori lähedal puudub ühistransport vm, siis ei ole eluliselt usutav, et tööandja autot erasõitudeks ei kasutata.

10) Kas tegemist on erasõiduga, kui töötaja sõidab õhtul ettevõtte autoga koju, kuna järgmisel hommikul peab varakult liikuma töölähetusse, mis on elukohale märksa lähemal kui ettevõtte juriidiline asukoht?

Kui töötaja sõidab õhtul koju sellepärast, et tööandja jaoks on soodsam varahommikust lähetust kodust alustada (nt jääb ära kulutus takso kasutamisele, kodust on lähetuse sihtkohta lühem maa kui töökoha asukohast), saab selle sõidu lugeda ettevõtlusega seotud sõiduks. Tingimusel, et sõidetakse koju ja isiklikke sõite enne lähetust sõidukiga ei tehta.

3. Omatarve

1) Ettevõttes on N1 kategooria sõiduk, millega tehakse ainult ettevõtlusega seotud sõite, kuid auto ei ole pargitud töövälisel ajal ettevõtte parklasse, vaid on kasutaja käes 24h. Tegemist on avariimeeskonnale kuuluva sõidukiga, kes peab reageerima olenemata kellaajast. Kas see uus muudatus üldse puudutab N1 kategooria sõidukeid? Teine küsimus, sama olukord M1 kategooria sõiduki puhul?

Ettevõttes kasutuses olevatele sõidukitele kehtivad üldised reeglid – erasõitudeks kasutamisel piiratakse sisendkäibemaksu mahaarvamist. Seega, kui avariimeeskonnale kuuluv sõiduk on küll kasutaja käes 24 tundi, aga seda ei kasutata oma isiklikeks sõitudeks, siis on endiselt tegemist ettevõtluses kasutuses oleva sõidukiga. Kui tehakse isiklikke sõite, siis N1 kategooria sõiduki kasutamisel erasõitudeks tuleb maksustada omatarvet ning M1 kategooria sõiduk muutub automaatselt sellel kuul nn 50% sõidukiks ja selle tarbeks tehtud kõikidelt kuludelt saab maha arvata üksnes 50% arvetel näidatud käibemaksust.

2) Kas saan õigesti aru, et sisendkäibemaksu 50% mahaarvamise korral ei pea enam erisoodustuse 256 euro pealt maksma käibemaksu?

Kui pärast 01.12.2014 soetatud sõiduautolt on sisendkäibemaksu on maha arvatud 50%, siis isiklike sõitudega omatarvet ei teki ja 256 euro pealt ei tule käibemaksu maksta.

3) Firmal on üks rendilepinguga kasutusel olev sõiduauto. Kui ma deklareerin omatarbe 256 eurot täies mahus, s.t maksan käibe-, sotsiaal- ja tulumaksu, arvestan 50% varuosadelt käibemaksu, kas see on piisav, et mitte pidada sõidupäevikut ja arvutada muid proportsioone? See oleks kõige arusaadavam ja lihtsam.

Jah, kui te arvate sõiduauto kuludelt sisendkäibemaksu maha 50% ulatuses ja tasute maksud erisoodustuse ülempiirilt (256 eurot), siis ei pea te täiendavalt maksuhaldurile midagi tõendama või sõidupäevikut pidama.

Tähelepanu juhime sellele, et sõiduauto puhul ei tule enam maksta käibemaksu omatarbelt ehk erisoodustuse hinnalt.

4. Maksustatav ja maksuvaba käive

1) Kui firmal on nii maksustatav kui ka maksuvaba käive, siis firmale uue sõiduauto ostmisel (oktoobris 2014) kasutati sisendkäibemaksu maha arvamisel proportsiooni (maksustatava käibe suhe kogukäibesse), mis moodustas 47%. Kuna maksuvaba tulu-kulu on ka ettevõtlusega seotud tulu-kulu, siis kasutatakse käibemaksu arvestamiseks segameetodit. Kuidas toimida alates 1. detsembrist? Kui sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluses, siis mitu protsenti saab sisendkäibemaksu maha arvata, ja kui kasutatakse ka omatarbeks, siis mitu protsenti sellisel juhul?

Kui sõiduk soetati enne 1. detsembrit 2014 ja sisendkäibemaksu arvati maha vastavalt proportsioonile 47%, siis selle sisendkäibemaksu korrigeerimine käib tavakorras, s.t viie aasta jooksul tuleb sisendkäibemaksu korrigeerida vastavalt maksustatava käibe osakaalule kogukäibes. Sõiduauto tarbeks soetatud kuludelt (kütus, remont jne) saab ka enne 1.detsembrit soetatud autode puhul maha arvata sisendkäibemaksu vastavalt sellele, kas vastaval maksustamisperioodil tehakse erasõite või mitte. Kui erasõite ei tehta ja sõiduauto on kasutusel üksnes ettevõtluses, saab sisendkäibemaksu maha arvata arvestades maksustatava käibe suhet kogukäibesse, s.o 47%. Kui tehakse ka erasõite, siis tuleb sõiduki kuludelt mahaarvatavat sisendkäibemaksu (50%) korrigeerida omakorda kasutatava proportsiooniga.

Üldpõhimõte sõidukikuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamisel erasõitude ja maksuvaba käibe puhul on:
sisendkäibemaks x 50% x 47% (maksustatava käibe osakaal).

5. FIE ja sõiduauto kulud

1) Kui FIE kasutab sõiduautot oma tootmise tarbeks, kannab ta sõiduautoga seotud kulud tootmisele %-iga (näiteks 70% ulatuses). Kas 50%-line käibemaksu tagasiküsimine arvestatakse sellest protsendiga arvestatud summast (või algarvest)?

FIE saab sisendkäibemaksu maha arvata sõiduautolt kuni 50% temale esitatud algarvest. Kuna küsimuses viitate, et auto kasutusest on ettevõtlusega seotud 70%, siis ülejäänud 30% on järelikult eratarbeks kasutamine ning sellisel juhul saate alates 1. detsembrist sisendkäibemaksu maha arvata ainult 50%.

Vastupidisel juhul näiteks, kui FIE ettevõtluse osa on 30% ja eratarbeks kasutamine 70%, siis saab sisendkäibemaksu maha arvata sõiduauto kuludelt ainult 30%.

15.10.2014

16.02.2016

Источник информации: emta.ee .